Organizačné pokyny

Miesto conferencie

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov Košice
Prednášková sála, 2. nadzemné podlažie
Cesta Pod Hradovou 13, 04001 Košice, Slovenská Republika

Rokovací jazyk

slovenčina, čeština, angličtina (simultánny preklad)

Komora veterinárnych lekárov SR za účasť na konferencii prideľuje 80 bodov

V prípade použitia vzdelávacích poukazov (možná kombinácia platby) je potrebné vzdelávacie poukazy s Vaším menom priniesť priamo na miesto a odovzdať ich pri registrácii. Upozorňujeme, že v prípade nedoloženia vzdelávacích poukazov pri kombinovanej platbe, bude potrebné celé vložné uhradiť v hotovosti.

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok 80,- € (vrátane DPH)

Účastnícky poplatok pre doktorandov 50,- € (vrátane DPH)

Platba účastníckeho poplatku je možná na mieste v deň konania konferencie

Účastnícky poplatok zahŕňa

Program konferencie
Propagačný materiál
Zborník príspevkov konferencie
Certifikát
Občerstvenie počas prestávok

Platba

Majiteľ účtu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice, Slovenská republika

Číslo účtu: 7000072225/8180
IBAN: SK 42 8180 0000 0070 0007 2225
SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 6378

Spoločenský program

Galavečer
Štvrtok 4. septembra 2014 o 18:00

Potulky mestom
Piatok 5. septembra 2014 o 15:00