Organizátor

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
http://www.uvlf.sk/

Katedra epizootológie a parazitológie
http://www.uvlf.sk/sk/organizacna-struktura/katedra-epizootologie-a-parazitologie

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
http://www.svps.sk/

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach
http://www.ivvl.sk/

Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
https://www.kvlsr.sk/

Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=111&navID2=494

Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied
http://www.saske.sk/pau/iaps.htm

Slovenská parazitologická spoločnosť
http://www.saske.sk/pau/sps.html

Asociácia univerzít Karpatského regiónu
http://acru.uvlf.sk/home.html

Waves Slovakia pri UVLF v Košiciach
http://www.wavesweb.org/