Výbory

Čestný výbor
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
prof. MVDr. Ramiz Kabutarovič Safarov, DrSc.
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.
Ing. Zuzana Bírošová, CSc.
doc. MVDr. Branislav Peťko, PhD.
MVDr. Jozef Pokorný
MVDr. Ladislav Stodola

Odborní garanti
prof. MVDr. Valéria Letková, PhD.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

Medzinárodný vedecký výbor
prof. MVDr. Mária Levkutová, PhD.
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
prof. MVDr. Lýdia Čisláková, PhD.
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
prof. MVDr. Vlasta Svobodová, PhD. (ČR)
prof. MVDr. František Treml, CSc. (ČR)
prof. MVDr. Róbert Farkas, PhD. (Maďarsko)

Organizačný garant
doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.

Organizačný výbor
prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.
doc. MVDr. Róbert Ondrejka, PhD.
doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
RNDr. Eva Bocková, PhD.
MVDr. Milan Čížek, PhD.
MVDr. Miloš Halán, PhD.
MVDr. Zuzana Hurníková, PhD.
MVDr. Anna Jacková, PhD.
MVDr. René Mandelík, PhD.
MVDr. Marián Prokeš, PhD.
MVDr. Peter Smrčo, PhD.
MVDr. Michaela Vlasáková, PhD.
MVDr. Boris Vojtek, PhD.